Privātuma politika

E-konig.lv Personas datu apstrādes politika (spēkā no 01.04.2020.)

1. Personas datu apstrādes politikas mērķis

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

2. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis  ir A/S “Konig Distribution”, juridiskās personas reģistrācijas numurs 40003781777, juridiskā adrese Rīga, Ziepniekkalna iela 21B, LV-1004.
Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir tālrunis 67 805 965 un e-pasts uz konig@konig.lv.

3. Personas datu apstrādes veidi un kategorijas

3.1. A/S “Konig Distribution” iegūst un apstrādā tikai atbilstošus un būtiskus Jūsu personas datus, kuri ir vajadzīgi mērķiem, kuru dēļ tos apstrādā. Personas dati, kuri tiek iegūti un apstrādāti:
3.1.1. Personas identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods.
3.1.2. Personas kontaktinformācija: tēlruni, e-pasts
3.1.3. Klienta dati: Klienta līguma numurs, Klienta reģistrēšanās datums, statuss, Klienta numurs.
3.1.4. Interneta vietnē e-konig.lv: veiktās darbības.
3.1.5. Preces pirkuma dati: preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces
saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija, aprīkojums.
3.1.6. Darījuma dati: darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss.
3.1.7. Gala iekārtu dati: gala iekārtas nosaukums, veids, seriālais numurs, MAC adrese, IP adrese.
3.1.8. CRM aktivitātes dati: aktivitātes numurs, veids, datums, kategorija.
3.1.9. Komunikācijas dati:  ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls,
piegādes statuss.
3.1.10. Maksātspējas pārbaudes dati: statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss.
3.1.11. Iebildumu dati: iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts.
3.1.12. Klientu aptauju dati: aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes.
3.1.13. Pieejas dati sistēmām: Klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles.
3.1.14. Piekrišanas informācija: Klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots.

4. Personas datu apstrāde

A/S “Konig Distribution” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un A/S “Konig Distribution” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
A/S “Konig Distribution” attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām A/S “Konig Distribution” darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).
Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp A/S “Konig Distribution” un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.
Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai A/S “Konig Distribution” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, preču piegādi, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā A/S “Konig Distribution” rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgi tie ir uzskatāmi par A/S “Konig Distribution” datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un A/S “Konig Distribution” ir tiesības nodot šiem sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
A/S “Konig Distribution” sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar A/S “Konig Distribution” prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos.

5. Personas datu aizsardzība

A/S “Konig Distribution” aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un A/S “Konig Distribution” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. A/S “Konig Distribution” nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

6. Personas datu glabāšanas ilgums

6.1. A/S “Konig Distribution” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
6.1.1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
6.1.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā A/S “Konig Distribution” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
6.1.3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
6.1.4. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
6.2. Kad punktā 6.1. minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

7. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt A/S “Konig Distribution” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt A/S “Konig Distribution” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz A/S “Konig Distribution” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no A/S “Konig Distribution” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

8. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot reģistrācijas formā. Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir aprakstīti 3. punktā.
Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu , zvanot uz tālruni 67 805 965 vai rakstot uz e-pastu konig@konig.lv, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

9. Saziņa ar Klientu

A/S “Konig Distribution” veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju: telefona numuru un e-pasta adresi.

10. Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par A/S “Konig Distribution” un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Klientu aptaujas) A/S “Konig Distribution” veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
A/S “Konig Distribution” pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.
Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka A/S “Konig Distribution” var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

11. Sīkdatņu izmantošana

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē cookiecentral.com.

12. Citi noteikumi

A/S “Konig Distribution” ir tiesības veikt papildinājumus Personas datu apstrādes politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju interneta vietnē e-konig.lv.